Telerau ac amodau’r wefan

Croeso i’n gwefan. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio’r wefan hon, byddwch yn cytuno i gydymffurfio â’r telerau a’r amodau canlynol ar gyfer defnyddio’r wefan a byddwch yn cytuno i gael eich rhwymo ganddynt. Y telerau a’r amodau hyn, ar y cyd â’n polisi preifatrwydd, sy’n llywodraethu perthynas fyngherdynteithio â chi o safbwynt y wefan hon. 

Mae’r term fyngherdynteithio neu “ni” yn cyfeirio at berchennog y wefan. Cyfeiriad swyddfa gofrestredig y perchennog yw Fy Ngherdyn Teithio, Swyddfeydd Lecwydd, Sloper Road, Caerdydd CF11 8TB. Mae’r term “chi” yn cyfeirio at y sawl sy’n defnyddio ein gwefan neu’n edrych arni.

Mae’r telerau canlynol yn berthnasol i’r modd y defnyddir y wefan hon:

  • Dim ond er gwybodaeth gyffredinol i chi ac at eich defnydd cyffredinol y darperir cynnwys tudalennau’r wefan hon. Gall newid yn ddirybudd.
  • Nid ydym ni, ac nid oes unrhyw drydydd partïon, yn gwarantu bod y wybodaeth a’r deunyddiau a welir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol yn gywir, yn amserol, yn gymwys, yn gyflawn neu’n addas. Rydych yn cydnabod y gallai’r wybodaeth a’r deunyddiau dan sylw gynnwys elfennau anghywir neu wallau, ac rydym yn datgan yn ffurfiol i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith nad ydym yn atebol am unrhyw elfennau anghywir neu wallau o’r fath.
  • Wrth ddefnyddio unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau sydd ar y wefan hon, rydych yn derbyn yn gyfan gwbl unrhyw risg sy’n gysylltiedig â hynny, ac ni fyddwn yn atebol am y risg honno. Chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn diwallu eich anghenion penodol chi.
  • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd yr ydym yn berchen arno neu sydd wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwnnw’n cynnwys y modd y mae’r wefan wedi’i dylunio a’i threfnu, y modd y mae’n edrych ac yn ymddangos a’r graffeg, ymhlith pethau eraill. Gwaherddir atgynhyrchu’r wefan mewn unrhyw fodd nad yw’n cydymffurfio â’r rhybudd ynghylch hawlfraint, sy’n rhan o’r telerau a’r amodau hyn.
  • Caiff yr holl nodau masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i’r gweithredwr neu nad ydynt wedi’u trwyddedu i’r gweithredwr, eu cydnabod ar y wefan.
  • Gallai defnydd diawdurdod o’r wefan hon arwain at hawliad am iawndal a/neu gallai fod yn drosedd.
  • O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl hefyd y bydd y wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt â gwefannau eraill. Caiff y dolenni cyswllt hyn eu darparu er hwylustod i chi er mwyn darparu rhagor o wybodaeth. Nid ydynt yn golygu ein bod yn cymeradwyo’r wefan/gwefannau. Nid ydym yn gyfrifol mewn unrhyw fodd am gynnwys y wefan/gwefannau a gysylltwyd â’r wefan hon.
  • Ni chewch greu dolen gyswllt rhwng y wefan hon a gwefan neu ddogfen arall heb gael caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan fyngherdynteithio.
  • Caiff eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n deillio o ddefnyddio’r wefan hon eu llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr.