Cwestiynau cyffredin

Rydym wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin a allai helpu i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych. Os na allwch ddod o hyd isod i’r ateb i’ch cwestiynau, ffoniwch 0300 200 22 33 i gael cymorth. Fel arall, defnyddiwch y ffurflen gysylltu.

Beth yw fyngherdynteithio?

Cynllun teithiau rhatach yw fyngherdynteithio, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n galluogi pobl ifanc 16, 17 ac 18 oed yng Nghymru i gael 1/3 oddi ar bris eu tocynnau bws.

Sut mae defnyddio fyngherdynteithio?

Dangoswch y cerdyn i’r gyrrwr, a bydd ef/hi yn rhoi’r disgownt priodol i chi oddi ar bris eich tocyn.

Pwy sy’n gallu defnyddio fyngherdynteithio?

Mae fyngherdynteithio ar gael i unrhyw un 16, 17 ac 18 oed sy’n byw yng Nghymru.

Sut gallaf wneud cais am fyngherdynteithio?

Gallwch wneud cais am fyngherdynteithio ar-lein yma. Gallwch wneud cais amdano hefyd drwy ein ffonio ni ar 0300 200 22 33. Byddwn yn anfon copi papur o’r ffurflen gais atoch, a gallwch ei hanfon yn ôl atom drwy’r post yn rhad ac am ddim.

Oes angen i mi dalu i wneud cais am fyngherdynteithio?

Nac oes, mae’r cerdyn yn rhad ac am ddim. 

Pryd gallaf wneud cais am fyngherdynteithio?

Gall ceisiadau drwy’r post neu ar-lein gael eu cyflwyno hyd at 10 diwrnod gwaith cyn eich pen-blwydd yn 16 oed, neu unrhyw bryd rhwng eich pen-blwydd yn 16 oed a’ch pen-blwydd yn 19 oed.

Cofiwch y bydd yn cymryd hyd at 10 diwrnod i’ch cais gael ei brosesu.  

Pa fath o brawf oedran a dogfen adnabod y bydd angen i mi eu darparu?

Er mwyn gwneud cais, bydd angen i bawb ddarparu llun diweddar ohonynt eu hunain a chadarnhau cod post eu prif gartref (e.e. eich cyfeiriad yn ystod y tymor os ydych yn astudio yng Nghymru). Yn ogystal, bydd angen i chi gadarnhau eich dyddiad geni.

Bydd y manylion a ddarperir gennych i gofrestru’n cael eu gwirio gan drydydd partïon ar ran Llywodraeth Cymru er mwyn cadarnhau pwy ydych chi. Gweler y datganiad preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth.

Os byddwch yn darparu gwybodaeth gamarweiniol, ni fyddwch yn cael cerdyn a gallech gael eich erlyn.

Wrth ddarparu’r wybodaeth hon i ni, rydych yn derbyn y gallwn wirio’r wybodaeth er mwyn cadarnhau ei bod yn gywir.

Pryd bydd fyngherdynteithio yn dod i ben?

Bydd fyngherdynteithio yn dod i ben ar eich pen-blwydd yn 19 oed ac ni fyddwch yn gallu cael disgownt wedyn.

Am faint bydd y cynllun yn para?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y cynllun presennol yn parhau i gael ei ddarparu nes i gynllun Cerdyn Teithio Ieuenctid newydd gael ei gyflwyno, yn dilyn yr ymarfer ymgynghori a ddaeth i ben yn gynharach eleni.

- Bydd y wybodaeth ddiweddaraf i’w gweld ar ein gwefan.

Pam mae angen i mi ddarparu llun?

Mae’r llun yn hanfodol er mwyn i yrrwr y bws allu gweld yn gyflym bod gennych hawl i gael disgownt. 

Sylwer: Os bydd y gyrrwr yn amau ai chi yw deiliad cywir y cerdyn, efallai y bydd yn gofyn i chi am ddogfen adnabod arall.

Oes rhaid i mi wneud cais am fyngherdynteithio ar-lein?

Gallwch wneud cais am fyngherdynteithio ar-lein, drwy’r post neu dros y ffôn. Gallwch lawrlwytho copi o’r ffurflen gais o’n gwefan, a dylech ei llenwi a’i hanfon atom yn y cyfeiriad canlynol gyda llun diweddar sydd o faint llun pasport:

PO Box 52, Penrhyndeudraeth, LL49 0AU

Fel arall, gallwch ein ffonio ar 0300 200 22 33. Byddwn yn anfon ffurflen gais atoch, a gallwch ei hanfon yn ôl atom drwy’r post yn rhad ac am ddim.

Oes rhaid i mi roi stamp ar amlen fy ffurflen gais?

Ni fydd angen i chi roi stamp ar amlen eich ffurflen gais. Byddwch yn cael amlen radbost gennym er mwyn i chi allu anfon y ffurflen yn ôl atom. 

Rwy’n cael trafferth llenwi fy ffurflen gais. Ble gallaf gael help?

Os ydych yn cael trafferth llenwi eich ffurflen gais, cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 200 22 33 a bydd ein hymgynghorwyr yn gallu eich helpu.

Pryd gallaf ddisgwyl cael fyngherdynteithio?

Byddwn yn ceisio prosesu pob cais cyn pen 10 diwrnod gwaith fan bellaf. Os ydych wedi aros mwy na hynny, ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 ac fe wnawn ni ymchwilio i’r mater.

Rwy’n astudio yng Nghymru. Ydw i’n gymwys i gael fyngherdynteithio?

Os ydych yn byw yng Nghymru ac yn perthyn i’r categori oedran cywir, bydd gennych hawl i gael fyngherdynteithio

Rwy’n ymweld â Chymru. Ydw i’n gymwys i gael fyngherdynteithio?

Dim ond i bobl sy’n byw yng Nghymru y mae’r cynllun ar gael. 

Allaf i roi fyngherdynteithio i bobl eraill ei ddefnyddio?

Na allwch. Dim ond yr unigolyn y mae’r cerdyn wedi’i gofrestru ar ei gyfer, ac sydd â’i lun ar y cerdyn, sy’n gallu defnyddio fyngherdynteithio.

Os bydd unrhyw un ar wahân i ddeiliad y cerdyn yn ceisio defnyddio’r cerdyn, bydd hynny’n cael ei ystyried yn dwyll a bydd y cerdyn yn cael ei ganslo. Gallech gael eich erlyn hefyd.

Yw fyngherdynteithio yn fy ngalluogi i deithio ar fysiau neu drenau’n rhad ac am ddim?

Nac ydy. Mae’r cynllun yn eich galluogi i gael 1/3 oddi ar bris eich tocynnau bws yng Nghymru, gan gynnwys gwasanaethau TrawsCymru.

Beth mae cael 1/3 oddi ar bris tocynnau’n ei olygu?

Bydd eich cerdyn yn rhoi o leiaf 1/3 o ddisgownt i chi oddi ar bris llawn y tocyn oedolyn y byddech fel arall wedi gorfod ei brynu ar y bws. Efallai y bydd rhai gweithredwyr yn cynnig disgownt ychwanegol neu opsiynau eraill ar gyfer prynu tocynnau – dylech ofyn i’ch gweithredwr am y wybodaeth ddiweddaraf.

Faint bydd yn rhaid i mi ei dalu am fy nhocyn?

Bydd angen i chi ofyn i’r cwmni bysiau unigol am gost eich taith.

A oes unrhyw ddisgownt arall ar gael i mi?

Bydd angen i chi gysylltu â’ch cwmni bysiau neu drenau i ddarganfod a oes unrhyw ddisgownt arall ar gael i chi.

Mae fyngherdynteithio yn ymchwilio i gyfleoedd i chi gael disgownt gyda nifer o bartneriaid. Felly, cymerwch gip ar ein gwefan yn rheolaidd er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Allaf i brynu fy nhocynnau ar-lein cyn teithio?

Mae fyngherdynteithio yn rhoi 1/3 oddi ar bris tocynnau bws a gaiff eu prynu ar y bws. Efallai y bydd rhai gweithredwyr yn cynnig disgownt ychwanegol neu opsiynau eraill ar gyfer prynu tocynnau – dylech ofyn i’ch gweithredwr am y wybodaeth ddiweddaraf.

Ar ba fysiau y gallaf ddefnyddio fyngherdynteithio?

Gallwch ddefnyddio fyngherdynteithio ar bob bws yng Nghymru, gan gynnwys gwasanaethau TrawsCymru. Ni allwch ddefnyddio fyngherdynteithio ar drenau nac ar wasanaethau National Express neu Megabus.

Mae’r gweithredwyr yn cymryd rhan yn y cynllun yn wirfoddol, ac nid ydym yn gwybod am unrhyw gwmni bysiau na fydd yn cymryd rhan. Os bydd eich cerdyn yn cael ei wrthod, rhowch wybod i ni drwy ffonio fyngherdynteithio ar 0300 200 22 33.

Oes unrhyw gyfyngiadau ar amseroedd teithio?

Nac oes, does dim cyfyngiadau. Gallwch ddefnyddio fyngherdynteithio ar unrhyw adeg o’r dydd ac ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos.

Allaf i ddefnyddio fyngherdynteithio i deithio ar wyliau banc?

Gallwch. Gallwch ddefnyddio fyngherdynteithio ar unrhyw fws neu unrhyw wasanaeth TrawsCymru yng Nghymru ar unrhyw ddiwrnod y mae’r gwasanaethau ar gael, gan gynnwys ar benwythnosau a gwyliau banc.

Oes unrhyw gyfyngiadau ar y math o daith y gallaf ddefnyddio fyngherdynteithio arni?

Gallwch ddefnyddio fyngherdynteithio i brynu tocynnau ar gyfer unrhyw fath o daith, e.e. taith i’r ysgol neu’r coleg, taith i ymweld â ffrindiau neu daith i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden.  

Allaf i ddefnyddio fyngherdynteithio ar drenau?

Na allwch. Mae cynllun teithiau rhatach Llywodraeth Cymru i bobl ifanc 16, 17 ac 18 oed yn berthnasol i wasanaethau bws lleol a gwasanaethau TrawsCymru yn unig.

Allaf i ddefnyddio fyngherdynteithio ar fysiau megis National Express a Megabus?

Na allwch. Mae cynllun teithiau rhatach Llywodraeth Cymru i bobl ifanc 16, 17 ac 18 oed yn berthnasol i wasanaethau bws lleol a gwasanaethau TrawsCymru yn unig.

Allaf i ddefnyddio fyngherdynteithio ar wasanaethau bws y tu allan i Gymru?

Na allwch. Dim ond ar wasanaethau bws yng Nghymru y gallwch ddefnyddio fyngherdynteithio.

A allaf ddefnyddio fyngherdynteithio ar deithiau bws sy’n croesi’r ffin?

Gallwch, mae’r cynllun yn berthnasol i bob taith sy’n dechrau neu’n gorffen yng Nghymru.

Allaf i ddefnyddio fyngherdynteithio i brofi fy oedran?

Na allwch. Ni allwch ddefnyddio fyngherdynteithio i brofi eich oedran na phrofi pwy ydych chi.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli fyngherdynteithio neu os caiff ei ddwyn?

Os caiff eich cerdyn ei ddwyn neu os byddwch yn ei golli, ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 ac fe wnawn ni ei ganslo a rhoi cerdyn newydd i chi. 

Beth fydd yn digwydd os bydd fyngherdynteithio yn stopio gweithio?

Os bydd eich cerdyn yn stopio gweithio, ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 ac fe wnawn ni ymchwilio i’r broblem ar eich rhan a rhoi cerdyn newydd i chi os oes angen.

Rwyf wedi gadael fyngherdynteithio ar y bws. Beth dylwn i ei wneud?

Os caiff eich cerdyn ei ddwyn neu os byddwch yn ei golli, ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 ac fe wnawn ni ei ganslo a rhoi cerdyn newydd i chi.

Rwyf wedi dod o hyd i fyngherdynteithio sy’n eiddo i rywun arall. Beth dylwn i ei wneud?

Os byddwch yn dod o hyd i gerdyn rhywun arall, ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 i roi gwybod i ni. Byddwn yn canslo’r cerdyn wedyn.

Rwyf wedi colli fyngherdynteithio. A fyddaf yn dal yn gallu cael 1/3 oddi ar bris tocynnau bws?

Yn anffodus, heb fyngherdynteithio dilys, ni fydd modd i ni roi disgownt i chi oddi ar gost eich taith. Ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 ac fe wnawn ni roi cerdyn newydd i chi.

Beth os bydd fy nghyfeiriad yn newid?

Os bydd eich cyfeiriad yn newid, rhaid i chi roi gwybod i fyngherdynteithio drwy ffonio 0300 200 22 33 a rhoi eich cyfeiriad newydd i ni.

Yn ogystal, dylech roi gwybod i fyngherdynteithio os byddwch yn symud i fyw y tu allan i Gymru, er mwyn i ni allu canslo eich cerdyn.

Ble gallaf gael gafael ar amserlenni bysiau a gwybodaeth am gynllunio taith?

Gallwch gael amserlenni a gwybodaeth am gynllunio taith dros y ffôn ar 0300 200 22 33 ac ar-lein ar www.cymraeg.traveline.cymru/

Faint mae’n ei gostio i ffonio fyngherdynteithio ar 0300 200 22 33?

Mae galwadau ffôn i fyngherdynteithio yn costio’r un faint â galwadau lleol, ac maent wedi’u cynnwys mewn unrhyw fwndeli galwadau am ddim a allai fod gennych yn rhan o gontract eich ffôn symudol neu’ch llinell ffôn.

Beth dylwn i ei wneud os byddaf yn teimlo bod y gyrrwr wedi bod yn anghwrtais neu’n amharod i helpu?

Mae gan yrwyr yr hawl i gael eu trin yn gwrtais, ac mae gan deithwyr yr hawl i hynny hefyd. Os byddwch yn teimlo bod gyrrwr wedi bod yn anghwrtais neu’n amharod i’ch helpu chi neu helpu teithiwr arall, dylech roi gwybod i’r cwmni bysiau yn y lle cyntaf gan roi cymaint o fanylion ag sy’n bosibl.

Fel arall, gallech gyfeirio eich cwyn at Defnyddwyr Bysiau Cymru sy’n sefydliad a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i gynrychioli buddiannau teithwyr. Gallwch gysylltu â Defnyddwyr Bysiau Cymru drwy ffonio 029 2043 4300 neu ebostio wales@bususers.org. Bydd Defnyddwyr Bysiau Cymru yn trafod eich cwyn â’r cwmni bysiau.

Wrth gwrs, os ceir tystiolaeth eich bod chi wedi ymddwyn yn anghwrtais neu’n ymosodol tuag at deithiwr arall neu yrrwr, mae’n debygol iawn y bydd eich cerdyn yn cael ei gymryd oddi arnoch a gallech gael eich gwahardd rhag teithio ar un neu ragor o wasanaethau’r gweithredwr neu gael eich erlyn hyd yn oed.

Sut gallaf ganmol gyrrwr da?

Fel gyda chŵyn, dylech roi gwybod i gyflogwr y gyrrwr am enghreifftiau o arfer da, gan roi cymaint o fanylion ag sy’n bosibl.

Beth os nad yw fformat presennol y testun neu’r dylunio yn addas i mi?

Os oes angen ffurflen gais neu wybodaeth bellach arnoch mewn fformat arall, er enghraifft mewn print bras, braille neu fformat sain, maent ar gael gan fyngherdynteithio. Ffoniwch 0300 200 22 33 neu ebostiwch ymholiadau@fyngherdynteithio.cymru.